پیام معاون مؤسسه تحصيلات عالی

جنگ چندین دهه در کشور عزیز مان افغانستان هر چیز را ویران و نابود کرده و بدبختی ها و غم های بیشتری را، بخصوص در عرصه سیستم تعلیمی به کشور عزیز مان به میان آورده است.

رشد و پیشرفت جوامع بشری وابسته به تعلیم و تحصیل مسلکی و مطالعات حرفه ای بوده، و بدون تحصیل مطالعات حرفه ای و مسلکی و اموزش کشیدن یک ملت به سوی شغله های اتش است و به شکل یک ملت می باشد که تمام ابعاد وابسته به سایر فعالیت ها، در صورتیکه که یک شخص یک فعالیت را انجام میدهد، این باعث رشد و پیشرفت یک ملت می شود و در صورتیکه انجام نمی دهد به شکل بي هدف باعث آوردن هیچگونه تغیرات به خود شخص و ملت نمی شود.

جامعه وابسته به نتایج انستیتوت ها و مؤسسه تحصيلات عالی های تحصیلی بوده که این مؤسسه تحصيلات عالی ها و انستیتوت ها مراکز رشد و پیشرفت پژوهش علمی و مسلکی بوده و جهت اموزش کادرهای مسلکی در رشته های مختلف، منابع و انجام دادن پژوهش برای تغیر مثبت نیازهای جامعه را براورده می سازد. در عین حال، مؤسسه تحصيلات عالی های تغیر مثبت در جامعه روحیه وطن دوستی و اگاهی اجتماعی را تقویت بخشیده و اساس جامعه پایدار را بنیان گذاری کرده و نیز تقویت می بخشد. در کنار این، مؤسسه تحصيلات عالی های دولتی و خصوصی به نسل جوان کشور زمینه اموزش های مسلکی و حرفه ای را فراهم می سازد. این موسسه تحصیلات عالی جهت خدمت و پیروی از قانون اساسی افغانستان، ماده 46 این قانون در مطابقت با وزارت تحصیلات عالی افغانستان از طریق اموزش مسلکی و تحقیق حکم بدست اوردن جوازهای بخش تحصیلی را می نماید.

این موسسه تحصیلات عالی در سطح ملی و بین المللی در برابر نیروی کاری مسلکی جهت تقویت هدف شان فارغ التحصیلان را به جامعه تقدیم می نماید و فکر می کند که به اسانی در مارکیت ملی و بین المللی جذب و مورد قابل قبول قرار گرفته، راه های جدید پیشرفت را تشخیص، ابتکار را به راه انداخته و تغیر مثبت را به میان می آورد. جهت از بین بردن بدبختی این ابتکار و تغیر مثبت در جامعه به شکل عمیق تغیر می کند.

به عنوان معاون، ما محصلینی را می پذیریم که متعهد به اموزش تحصیلی، مهارت های پژوهش، احساس و کار به جامعه شان باشد. علاوه بر این، ما داری دیپارتمنت ها، دانشکده ها، و مؤسسه تحصيلات عالی گسترده و مترقی به سطح ملی هستیم و در کنار این، جهت تحقق تحسین از شهرت و مجوز رسمی تحصیلی این موسسه تحصیلی به سطح ملی برای تاسس یک مرکز ستراتیژیکی و توسعه شناسایی و کار به مراکز و مؤسسه تحصيلات عالی های معتبر علمی جهان پلان گذاری می کنیم.

سید عبدالحکیم حکمت