پیام مشاور عمومی

التقوی به عنوان یک موسسه تحقیقی و پژوهشی و پیشتاز افغانستان رشد کرده و از شایستگی تحصیل، اموزش ها، پژوهش و خدمت به افغان ها شهرت دارد. در حالیکه ما به سوی یک اینده نگاه می کنیم، یک چیز مشخص است- که تحصیل یکی از منابع کلیدی خواهد بود و در اینده در افغانستان بسیار زیاد دنیال خواهد شد. کاری بسیار دشوار برای ما این است تا ملت ها را برای خدمت و نفع مردم اماده سازیم و انان را در چنین ساحات برای کار اموزش دهیم تا برای تحصیل اختصاصی و توانایی پژوهش، ارتباطات، و حل وفصل مشکلات از انها گرامی داشت شود.
ما جهت فراهم ساختن نتایج بهتر و قابل دسترس تحصیلی در افغانستان و سراسر جهان به جوامع و ادارات همکار هستیم و جهت مشارکت و همکاری در رشد و پیشرفت به شکل سازنده به جوامع از نزدیک کار می کنیم.
دوکتور محبوب الله (PhD- Finance)