دانشکده ها

شماره اسم رشته تحصیلی دانشکده
1 دوکتور حفیظ الله دانش دکتورا در قانون جزا دانشکده حقوق و علوم سیاسی
2 دوکتور مصطفی نیازی دکتورا در شرعیات و قانون دانشکده حقوق و علوم سیاسی
3 دوکتور فاروق جهان دکتورا در علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
4 دوکتور عبیدالرحمن الکوزی دکتورا در شرعیات و قانون دانشکده حقوق و علوم سیاسی
5 دوکتور اسرارالحی منیب دکتورا در شرعیات دانشکده حقوق و علوم سیاسی
6 سید عبدالحکیم حکمت ماستری در حقوق (LLM) دانشکده حقوق و علوم سیاسی
7 عبدالحمید سیرت ماستری در حقوق (LLM) دانشکده حقوق و علوم سیاسی
8 ذاهدالله شینواری ماستری در حقوق (LLM) دانشکده حقوق و علوم سیاسی
9 بلال رحیمی ماستری در حقوق (LLM) دانشکده حقوق و علوم سیاسی
10 عبدالجلیل بشردوست ماستری در حقوق (LLM) دانشکده حقوق و علوم سیاسی
11 احمدگل واثق ماستری در حقوق (LLM) دانشکده حقوق و علوم سیاسی
12 منگل شیرزاد ماستری در حقوق (LLM) دانشکده اداره و تجارت
13 داکتر محبوب الله دکتورا در مالی (Finance) دانشکده اداره و تجارت
14 عاشق الله عاشق ماستری در مدیریت منابع بشری دانشکده اداره و تجارت
15 محمد نظیف ماستری در بخش مالی یا فینانس دانشکده اداره و تجارت
16 ندیم ماستری اداره و تجارت در بخش مالی دانشکده اداره و تجارت
17 اخترمحمد ماستری در مدیریت پروژه دانشکده اداره و تجارت
18 عنایت الله حبیبی ماستری در اداره و تجارت دانشکده اداره و تجارت
19 سردار نعیم ماستری در اداره و تجارت دانشکده اداره و تجارت
20 محمد زبیر شیرزاد ماستری در مدیریت منابع بشری دانشکده اداره و تجارت
21 منصور فقیرزی ماستر دانشکده اداره و تجارت
22 وحید صافی ماستری در بخش مالی دانشکده اداره و تجارت
23 زبیح الله ماستری در بخش مالی دانشکده اداره و تجارت
24 دولت خان امرخیل ماستری در بخش مالی دانشکده اداره و تجارت