اصول کمیته تضمین کیفیت (CEQA)

A1. این موسسه تحصیلی ساحات و بخش ها برای پیشرفت و نگرانی را تعین کرده است، برای شان اولویت میدهد و برای تنظیم کردن آن یک پلان عمل واضح دارند.

A2. این موسسه تحصیلی جهت انجام دادن مرحله دوامدار تضمین کیفیت پلان عمل را روی دست می گیرد.

A3. این موسسه تحصیلی جهت تحقق پیشرفت SAAP خود را نظارت می کند.

B1. محصلین و استادان و کارکنان اداری برای تطبیق SAAP در مورد مکلفیت های انفرادی شان اگاه هستند.

B2. کمیته تضمین کیفیت پیشرفت SAAP را مدیریت و نظارت می کند.

B3. این موسسه تحصیلی دارای پالیسی تدریس و اموزش بوده و جهت بهبود کیفیت تدریس، پلان پیشرفت تدریس نیز وجود دارد.

B4. کمیته تضمین کیفیت پیشرفت پلان بهبود تدریس را مدیریت و نظارت می کند.

C1. SAAP نشان دهنده پیشرفت در برابر اولویت های می باشد.

C2. شواهد واضح وجود دارد که پلان بهبود تدریس در صنف بالای مشق و کار عملی تاثیر زیاد داشته اند.

D1. در اینجا شواهد وجود دارد که کیفیت به صورت کامل در سراسر این مؤسسه تحصيلات عالی وجود دارد.

D2. در اینجا شواهد واضح وجود دارد که کارکنان علمی و اداری به منظور بهبود کیفیت ارایه خدمات در سراسر این موسسه تحصیلی مشترکاً کار می کند.

D3. اعضای ارشد این موسسه تحصیلی (رئیس، معاون) برای رهبری بالای کیفیت مکلف هستند.

D4. انتقادات و پشنهادات محصلین مرحله کیفیت را اگاه می سازد.

E1. در اینجا یک پروسه تعین شده از سوی وزارت تحصیلات عالی وجود دارد تا کارکرد بهتر در کیفیت به موسسات تحصیلی نزدیک انتشار یابد.

E2. در اینجا شواهد اشکار وجود دارد که هیئت رهبری این موسسه تحصیلی و نزدیکان شان جهت پیشرفت پروسه های تضمین کیفیت مشترکاً کار می کند.

F1. اعضای دانشکده ها از سوی وزارت تحصیلات عالی تعین شده است و به عنوان اعضای بازدید کننده گان کمیته تضمین کیفیت کار می کند.

F2. معلومات در مورد اموزش اعضای بازدید کننده گان کمیته تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی با همکاران مقتضی و مناسب شریک شده است.

F3. این موسسه تحصیلی تلاش می کند تا چنین اعضای دانشکده را افزایش دهد که شرایط اموزش اعضای بازدید کننده گان کمیته تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی را پوره کند.