چارچوب تضمین کیفیت

 1. هدف و ستراتیژی: این موسسه تحصیلی داری هدف و پلان ستراتیژیکی واضح می باشد که برای همه اشتراک کننده گان قابل درک می باشد و برای تصمیم گیری و تخصیص منابع اساسی شمرده می شود.
 2. هدف 2. پلان ستراتیژیکی 3. پلان تطبیق و اجرات 4. مؤثریت اداری 5. معلومات عمومی
 3. ارتباط با جامعه و پیشرفت: این موسسه تحصیلی در پیشرفت اجتماعی، منطقوی، محلی و ملی سهم فعال دارد. این در اهداف ستراتیژیکی این موسسه تحصیلی واضح می شود و در مورد تصمیم گیری و فعالیت کارکنان اداری و محصلین مردم را اگاه می سازد.
 4. فعالیت علمی 2. اشتراک و همکاری کارکنان ادرای 3. سهم گیری و اشتراک محصلین
 5. مدیریت، رهبری و اداره: مدیریت، رهبری و اداره یک موسسه تحصیلی بالای مکلفیت و اهداف ستراتیژیکی شان تمرکز می کند.
 6. مدیریت 2. رهبری 3. اداره 4. رویه اخلاقی
 7. منابع مالی ومدیریت: منابع این موسسه تحصیلی به منظور تحقق اهداف و پلان ستراتیژیکی شان معین و تنظیم می شود.
 8. پلان مالی 2. مدیریت مالی 3. سیستم های مالی 4. تفتیش
 9. برنامه های علمی: برنامه های تحصیلی شامل هدف این موسسه تحصیلی بوده و به منظور تحقق پیشرفت دوامدار مرتباً بررسی و بازدید می شود.
 10. شرایط برنامه 2. نظارت سالانه برنامه 3. بررسی برنامه 4. پیداگوژی 5. ارزیابی 6. اموزش الکترونیکی (تکنالوژی) 7. همکاری های مشترک
 11. پژوهش: این موسسه تحصیلی برای پیشرفت فعالیت پژوهشی خود طرح ریزی می کند و مشخص می سازد که اعضای دانشکده ها در این فعالیت پژوهشی اشتراک می کند.
 12. فعالیت پژوهشی 2. حمایت 3. اموزش
 13. اعضای دانشکده و کارکنان اداری: این موسسه تحصیلی به منظور تحقق بدست آوردن مکلفیت و اهداف ستراتیژیکی شان اعضای دانشکده (استادان و محصلین) و کارکنان اداری را مؤظف، تنظیم و پیشرفت میدهد.
 14. ظرفیت علمی 2. ظرفیت غیر تعلیمی 3. پالیسی ها و مراحل استخدام کارکنان 4. بررسی اجرات: دانشکده 5. بررسی اجرات: خارج از دانشکده 6. پیشرفت مسلکی 7. ازادی علمی و تحصیلی 8. شکایات کارکنان اداری
 15. تجربه محصلین: این موسسه تحصیلی اطمینان میدهد که برای اموزش، پیشرفت و موفقیت محصلین یک محیط مثبت به میان می آورد.
 16. اطلاعات محصلین 2. نظریات و پشنهادات محصل 3. مهارت های فارغ التحصیل 4. خدمات و حمایت محصلین 5. عدالت و مساوات 6. پالیسی و طرزالعمل انظباطی و انتظامی
 17. بهبود و تضمین کیفیت: این موسسه تحصیلی دارای ساختمان ها و فرایندها می باشد که همه ابعاد فعالیت شان را بررسی و به شکل مداوم کیفیت خود را بهبود می بخشد.
 18. اداره و مدیریت 2. منابع
 19. کتابخانه و منابع معلوماتی: این موسسه تحصیلی به محصلین و هر دانشکده دسترسی کامل به کتابخانه مناسب و منابع معلوماتی را فراهم می سازد.
 20. طرفیت 2. مدیریت 3. دسترسی
 21. تدریس تکنالوژی معلوماتی و تسهیلات: تسهیلات و زیربناهای تکنالوژی معلوماتی این موسسه تحصیلی برای بدست آوردن هدف اصلی و اهداف ستراتیژیکی کفایت کی کند.
 22. سهولت های تدریس 2. تکنالوژی معلوماتی 3. تسهیلات 4. صحت، حفاظت، و امنیت