دیپارتمنت تضمین کیفیت

کیفیت وسیله ای است که به توسط آن یک اداره با اطمینان و یقین این تضمین می نمایند که معیارهای شرایط تحصیلی شان خوب و بلند میرود.

تضمین کیفیت

کیفیت در تحصیلات عالی یک اصل اساسی بوده که نتیجه عمل متقابل بین عوامل زیادی می باشد که چگونگی رسیدن میزان به سطح مختلف را تعین می نماید. اینها شامل رهبری، کیفیت دانشکده، کیفیت محصلین، تسهیلات زیربنایی، محیط پژوهشی و اموزشی، مدیریت، پلان گذاری ستراتیژِیکی، طرزالعمل های ارزیابی و عوامل مارکیت می باشد.

اجزای عمده برنامه تضمین کیفیت:

  • توسعه و پیشرفت اصول تضمین کیفیت.
  • توسعه و پیشرفت فرایندها و ظرفیت سازی.
  • نظارت و ارزیابی.

” کیفیت تحصیلات عالی را با ارزش می سازد”