تخفیف در فیس

تخفیف در فیس پس از تصویب کمیته به محصلین مستحق داده می شود. از 10% تا 20% تخفیف به کسانی داده میشود که در سمستر بلندترین نمرات را کسب کرده باشد. 100% تخفیف در فیس ماهوار به محصلین مستحق داده میشود.