کتابخانه

کتابخانه دارای مجموعه های از مواد چاپی و دیتابیس مؤسسه تحصيلات عالی می باشد. این کتابخانه سیستم جامع و متحد و فهرست کتابهای انلاین دارد و برای کمپیوترهای لپتاپ سیستم خدمات انترنیت بیسیم نیز وجود دارد. حد اقل 40 مراکز کمپیوتر نزدیکترین کمپیوترلیب ها را تکمیل کرده و برای تمام محصلین دسترسی کامل را فراهم می سازد.

جهت براوردن نیاز طرزها و اولویت های متفاوت درسی، این کتابخانه دارای اطاق های ارام برای مطالعه و اطاق های ملاقات، صحبت، و اموزش گروهی محصلین می باشد. این کتابخانه برای محصلین جدید دوره لسانس معلومات رهنمودی اموزش را هدایت کرده و طبق خواست جلسات بررسی معلومات و صنوف اختصاصی و مطلوب را برگزار می نمایند. در این کتابخانه کتب های درسی نیز توزیع می گردد.