لسانس در حقوق و علوم سیاسی

بهترین برنامه این دیپارتمنت، لسانس در حقوق یا LLB در بخش های اختصاصی قانون، تحلیل مشروطی و حقوقی، مطالعه مقایسوی سیستم های حقوقی، نظریه علوم سیاسی وامور بین المللی و میتودهای معاصر پژوهش با انتقال جامع ومؤثر دانش تاکید می کند. در حال حاضر، بیشتر از 2500 دانش اموزان در دیپارتمنت حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی التقوی ثبت نام کرده است.

لسانس در حقوق (LLB) یک برنامه چهارساله و چند رشته ای می باشد. این برنامه یک رشته تخنیکی و مسلکی را پیشرفت می دهد و نسل نو متخصیصین افغان را پرورش می دهد. پس از سال 2009 میلادی، بیشتر از 1500 محصلین از علوم سیاسی فارغ شده است که بیشترین تعداد انان اکنون در ادارات ملی و بین المللی مصروف کار هستند. دیپارتمنت علوم سیاسی با ادارات ملی و بین المللی ارتباطات خوب دارد.

این دیپارتمنت مشوره های مورد علاقه و پاسخگو را پیشکش می کند تا محصلین در مورد مسلک و برنامه های تحصیلی خود تصامیم را روی دست گیرد. محصلین موفق باید با بدست اوردن 138 کریدت 8 سمستر را تکمیل نمایند. کمترین اندازه اوسط برای فراعت از 4.00 GPA باید حد اقل 2.00 GPA باشد. محصلین باید جهت واجد شرایط برای فراغت در جریان 6 سال برنامه چهارساله را تکمیل نماید. حقوق یک مضمون است که در آن شما یک تعداد مهارت ها را بدست آورده و زیادتر ابعاد زنده گی بشر را پیگیری می کند. خواندن حقوق برای محصل باعث تیز شدن ذهن شده، علمیت شما را تقویت بخشیده و تجربه شما را در علوم انسانی و علوم اجتماعی بیشتر و عمیق تر می سازد. شما فهم و علمیت بیشتر را بدست اورده و به عمق انعده موضوعاتی میروید که مورد علاقه بیشتر تان قرار دارد.