لسانس در اقتصاد (BSc)

افغانستان به یک کاروان جهان پیشرفته یکجا شده است. برای ماندن در جهان ویران اقتصادی، ما این را درک کرده و به تاثیر جهان تغیر کننده مطابقت داریم. قسمیکه گفته شده است ” اقتصاد ستون فقرات یک جامعه را تشکیل میدهد”، ما به منظور ثبات اقتصادی کشور جنگ زدۀ خود دانشکده های جدید را در نظر گرفتیم.

لسانس در اقتصاد همواره یگانه راه برای پیشرفت اقتصاد بوده و به همین دلیل، موسسه تحصیلات عالی التقوی این درک کرده اند تا توسط تقدیم نمودن لسانس در اقتصاد، در بازسازی افغانستان اشتراک نمایند. این یک برنامه چهارساله بوده شامل 8 سمستر می باشد. این دانشکده تجربه شده به سطح بین المللی جهت تسهیل آوری در مضامین مربوط به اقتصاد و مدیریت در هر زمان قابل دسترس و استفاده می باشد.