لسانس در اداره و تجارت (BBA)

در دوره جهان پیشرفت کننده و پیچیده، مدیریت تجارت برای همه تجارت های کوچک، متوسط و بزرگ یک امر ضروری شده است. برای حل این مشکل برنامه ها به سطح جهان اغاز به کار کرده است که موسسه تحصیلات عالی التقوی به سوی این مشکل حساس نیز قدم گذاشته است. لسانس در اداره و تجارت (BBA) در این مورد نقش عمده خود را ایفا نموده است، که به همین منظور موسسه تحصیلات عالی التقوی جهت کمک و همکاری در عرصه استخدام استعداد های عالی نسل نو از سوی ادارات و سازمانها این برنامه را تقدیم می کند. لسانس در اداره و تجارت دارای 8 سمستر بوده و در مجموع یک برنامه چهارساله دارای همه مضامین مدیریتی و مالیاتی می باشد. ما محصلین خود را توسط قرار دادن ان در یک چهار اطراف عملی و تجارتی در محیط های مشوق و چالش برانگیز رهنمایی می کنیم.