در موسسه تحصیلات عالی التقوی محصلین هر دو دانشکده ها (حقوق و علوم سیاسی و اداره و تجارت) را به طور ذیل ارزیابی میشود:

  • فعالیت صنفی، اخلاق و حاضری = 10 نمره
  • سیمینارکوتاه و تست = 5 نمره
  • کارخانگی و کار عملی = 5 نمره
  • امتحان نیمه نهایی = 20 نمره
  • امتحان نهایی= 60 نمره