شرایط داخله

دانش اموزان در موسسه تحصیلات عالی التقوی بدون تبعیض جنسی، نژادی، سمتی، قومی،اعتبار، و زبانی پذیرفته می شود. دانش اموزان را بعد از سپری نمودن شرایط ذیل شامل مؤسسه تحصيلات عالی می شود:

  1. شهادتنامه فراغت صنف 12 مکتب از وزارت معارف.
  2. تعهد پذیرفتن و مراعت نمودن اصول و پالیسی های اداره.
  3. تذکره تابعیت، و پاسپورت و ویزه برای دانش اموزان خارجی.
  4. سپری نمودن امتحان شمولیت موسسه تحصیلات عالی التقوی.
  5. در صورتیکه یک دانش اموز در سمستر سوم دانشکده اقتصاد ثبت نام می کند، به علاوه از شرایط فوق، آن دانش اموز باید شرایط ذیل را تکمیل نماید، بخصوص تصدیق نامه صنف 13 و 14 را داشته باشد.
  6. در امتحانات صنف 13 و 14 فیصدی نمرات شان 80% باشد.