پالیسی و طرزالعمل تحصیلی

محصلین باید موراد ذیل را مراعت نمایند:

 • احترام و پیروی از اساسات دین مبین اسلام.
 • احترام و پیروی قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان.
 • پذیرفتن همه اصول و مقررات وزارت تحصیلات عالی افغانستان.
 • احترام به همه کارکنان موسسه تحصیلات عالی التقوی.
 • احترام و پیروی همه نورم های ازادی بیان.
 • سلوک و رفتار نیک با همصنفیان و سایر افراد.
 • توجه به دسپلین های صنفی.
 • همکاری و کمک در عرصه نظافت به اداره.
 • جلوگیری از هرنوع فعالیت های غیر اخلاقی.
 • از اعمال ضد بشری و ضررناک جداً خودداری نماید.
 • از آوردن و استعمال مواد مخدر جداً خودداری نمایند.
 • مطابق به کلتور و عرف افعانی لباس داشته باشد.
 • از ارایش در داخل مؤسسه تحصيلات عالی جلوگیری نماید.
 • در جریان درس بدون ضرورت گشت و گذار ننماید.
 • از فعالیت های سیاسی در داخل مؤسسه تحصيلات عالی جداً خودداری نمایند.
 • از رفتارهای بد در داخل مؤسسه تحصيلات عالی جلوگیری نمایند.
 • دانش اموزان در لباس های دولتی اجازه ورود به مؤسسه تحصيلات عالی را ندارد.
 • اسلحه در محوطه مؤسسه تحصيلات عالی مجاز نیست.
 • فیس باید به وقت و زمان معین آن تادیه شود.
 • تیلیفون در داخل صنف مجاز نیست.
 • در صورتیکه که یک محصل به صنف خود 16 دقیقه ناوقت بیاید، اجازه ورود به صنف داده نمی شود.
 • در جریان وقفه به دیگر صنف مزاحمت نکند.
 • مشکلی به میان امده باید با دیپارتمنت مربوطه شریک و مورد بحث قرار گیرد.
 • هر محصل باید در هر سمستر 75% فیصدی را بدست بیاورد.