کمیته دسپلین

موسسه تحصیلات عالی التقوی تلاش می کند تا چنین محیطی را فراهم سازد که در آن حقوق استادان و محصلین به شکل بهتر حفظ شده باشد. بنا بر این، هر کسی که (استاد و یا محصل) خلاف اصول و مقررات موسسه تحصیلات عالی التقوی مکلفیت ها و مسؤلیت های خود را به شکل درست انجام ندهد، شکایت ها به شکل ذیل حل و فصل می گردد.

  • هر دو طرف (مدعی و عارض) یکجا با هم می نشیند و مشکل خود را حل می کند زیرا بحث بهترین راه برای حل مشکلات می باشد.
  • در صورتیکه بحث به یک نتیجه مطلوب نرسد، عارض به شکل رسمی به کمیته دسپلین عریضه می نمایند. خود را مطمئن سازید که این کمیته خواستار اسناد و شواهد می شود و به اساس آن مشکل را حل می کند.
  • در صورتیکه که یکی از طرفین به فیصله کمیته موافق نباشد، در آن صورت به معاون علمی مؤسسه تحصيلات عالی شکایت کرده می تواند. شورای علمی همراه با ثبوت و شواهد تصمیم نهایی میگیرد و فیصله انها نهایی و قابل قبول طرفین می باشد.