ارزش های اساسی

برتری: برتری در تدریس، پژوهش، بورس های تحصیلی، تلاش های خلاقیت گرانه، خدمات برای دانش اموزان، و در تمام ابعاد کارهای این موسسه تحصیلی به منظور تحقق مؤثریت و مثمریت بنیادی در التقوی دنبال می شود.

تمامیت: در موسسه تحصیلات عالی التقوی ارتباطات صادقانه، رفتار اخلاقی و مسؤلیت پذیری برای گفتار و کردار از تمام اعضای جامعه این موسسه تحصیلات عالی تلقی می شود.

احترام متقابل: در موسسه تحصیلات عالی التقوی، هر شخص از روی احترام متقابل رفتار می کند و در هر گونه حالات و شرایط باید به عین شکل مساویانه قابل احترام قرار گیرد.

تنوع: تفاوت و تنوع واضح مردم و نظریات که در جامعه مستقل سراسری برای تحصیل با کیفیت ضروری باشد، در موسسه تحصیلات عالی التقوی مورد پذیرش و حمایت قرار می گیرد. دانش اموزان به یک سلسله برنامه ها و خدمات تحصیلی باکیفیت و جامع دسترسی کامل خواهد داشت.

رهبری: موسسه تحصیلات عالی التقوی جهت بهبود خصوصیات و چگونگی های رهبری در دانش اموزان و به منظور تسهیل پیشرفت رهبری میان دانشکده، پرسونل اداری و دانش اموزان برای فراهم ساختن نصاب های تعلیمی دقیق و فرصت های مشوق برنامه های تحصیلی تلاش و جستجو می نماید.