موسسه تحصیلات عالی التقوی جهت خدمت به سطح کشور و منطقه به شکل یک ولگو در ردیف مؤسسه تحصيلات عالی های برتر بین المللی قرار خواهد گرفت. این مؤسسه تحصيلات عالی به اثر برنامه های تحصیلی و مسلکی دارای جایگاه خاص خواهد بود که به اساس رشته های مختلف ایجاد شده و تدریس اموزشی و روشنفکری را در بخش های مهم و  کلیدی ارایه میدهد که در راستای پیشرفت کشور کار می کند و ارزوهای دانش اموزان را بهبود می بخشد.