موسسه تحصیلات عالی التقوی جهت فراهم ساختن تحصیلات عالی به سطح جهانی اختصاص داده شده است که رهبران و افراد و اشخاص مسلکی را برای برآورده ساختن نیازهای افغانستان و منطقه اماده بسازند.