تاریخچه

افغانستان شاهد پیشرفت در حوزه های ترکیبی تحصیلات عالی بوده و به شکل مداوم بالای پیشرفت مان  دارای اهمیت و تاثیر خاص می باشد. موسسه تحصیلات عالی التقوی افتخار می افریند که پیش قدم این پروژه ارزومند بوده و اماده هست تا به بالاترین معیارهای فراهم ساختن تحصیلات عالی فکر نو را پرورش دهد. بعد از تاسس این مؤسسه تحصيلات عالی در سال 2012، موسسه تحصیلات عالی التقوی تلاش کرده اند تا برنامه های اموزشی تحصیلات عالی ترکیبی را در بخش اقتصاد، اداره و تجارت و حقوق فراهم سازد. هیئت مدیره موسسه تحصیلات عالی التقوی را در راستای فراهم ساختن کیفیت متفاوت تر تحصیلی و تحقق فرصت های مساویانه برای همه دانش اموزان واجد شرایط وادار به اقدامات عملی نموده اند. موسسه تحصیلات عالی التقوی از همکاری مردم جامعه که برای بدست آوردن آن ما در محیط کاری خود از طریق کار گروهی تلاش می کنیم و در راستای خدمت برای دانش اموزان خود از روش و برخورد به شکل یک خانواده ستایش می کنم.

به داشتن این کیفیت، ما تلاش می نمایم تا امور مربوطه دانش اموزان را سهولت بخشیده و از بین بردن مشکلات شان در جریان تحصیل برای شان همکاری کنیم. موسسه تحصیلات عالی التقوی از اگاهی جامعه در مورد اغاز برنامه های لسانس و دیپلومه خرسند بوده تا نیازها و پشنهادات را بر آورده سازد. در انجام دادن چنین کارها، ما دیتابیس فارغ التحصیلان را در همه رشته ها غنی خواهد ساخت و بدین ترتیب مسؤلیت اجتماعی مشترک خود را انجام می دهیم.

پس از این همه، فارغ التحصیلان موسسه تحصیلات عالی التقوی بهترین سفیران ما بوده و به تقدیر از صمیم قلب آنها ادامه داده و امتیاز موفقیت مان را به انان نسبت میدهیم.