رهبری مؤسسه تحصيلات عالی

این مؤسسه تحصيلات عالی از سوی یک هیئت امنا به شمول رئیس عمومی، رئیس مؤسسه تحصيلات عالی، معاونین و رؤسای دانشکده ها از سوی رهبران علمی و اداری اداره و رهبری میشود. اینها با همدیگر در راستای تحقق اهداف، تقویت ارزش های اساسی و در تنظیم فعالیت ها و امور تعلیمی این مؤسسه تحصيلات عالی کار می نمایند.