پیام رئیس عمومی

موسسه تحصیلات عالی التقوی به فراهم ساختن تحصیل به سطح جهان اختصاص داده شده است که از افغانستان و منطقه دانش اموزان را به عنوان رهبران و افراد مسلکی فردا اماده می سازند. محصلین موسسه تحصیلات عالی التقوی از سوی اساتید با تجربه تدریس میشود که دارای ماستری و دکتورا از مؤسسه تحصيلات عالی های بین المللی هستند. محصلین در لابراتوارها مطالعه و پژوهش کرده و سهولت ویدیو کنفرانس دارند که هم نظیر ایالات متحده امریکا و اروپا می باشد. محصلین به تسهیلات جامع پژوهش دسترسی داشته و به علاوه از کتاب های درسی شان، به دیتابس های الکترونیکی نیز دسترسی دارد. اینها در بسیاری از فعالیت های محصلین اشتراک می کند که نه تنها زمینه تفریح برای شان فراهم می سازد بلکه فرصت های رهبری از طریق این گروها مثل اتحادیه دولتی محصلین برای شان فراهم می شود.

محصلین در موسسه تحصیلات عالی التقوی به علاوه از دانش و مهارت های لازم برای موفقیت، چیزهای زیادی را می اموزند؛ اینها شخصیت، تمامیت، احترام متقابل، فهم و بصیرت منتقدانه و حالت ذهنی خود را نیز یاد می گیرد که اعضای کامیاب خانواده ها و ایندۀ کشور شان باشد. اینها به این افتخار و درک از مؤسسه تحصيلات عالی فارغ می شود که از موفق فارغ شدن یکی از مؤسسه تحصيلات عالی های دارای تدریس دقیق و واقعی در منطقه به دست می آید. به عنوان یک مؤسسه تحصيلات عالی خصوصی و مستقل در افغانستان، موسسه تحصیلات عالی التقوی بدون با در نظرداشت جنسیت، سیاست، اعتقادات مذهبی، ارزش خانواده گی و روابط دانش اموزان را می پذیرد. این مؤسسه تحصيلات عالی یک فضای بردباری، زحمت کشی، دقت معنوی و ازادی بیان را بهبود می بخشد.

به حیث رئیس عمومی، ما شما را به این جامعه فوق العاده دانش اموزان خوش امدید می گویم و به امید یک فرصت عالی تا در زنده گی خود و دیگران یک تغیر بیاورید.

انجینر امان الله امان